Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Prijava

Vloga za sprejem otroka v Vrtec TrbovljeSpol:
Opomba: Zapišite uradno urejen stalni (in morebitni začasni) naslov, kot velja na dan oddaje vloga

Upoštevajte, da vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. (ZVrt-E, Ur.l. RS, št. 36/10)

Otroka želim vključiti v enoto

Izbrana enota:

Enota Lokacija Enota je odprta od Starost otrok Ponudba programov
PIKAPOLONICA Rudarska c. 10a 5h - 16.30h 1 - 6 let Dnevni
CICIBAN Trg revolucije 4c  5h - 16.30h 1 - 6 let  Dnevni / poldnevni 
BARBARA Vreskovo 6a 5.45h - 15.30h  1 - 6 let  Dnevni / poldnevni 
MOJCA  Novi dom 51  6.15h - 15.30h  2 - 6 let  Dnevni / poldnevni 
ODDELEK NA OŠ
ALOJZ HOHKRAUT
Trg revolucije 19  6.30 - 15.30h  5 - 6 let  Dnevni / poldnevni 

Poldnevne programe med 7. in 13. uro ponujamo v oddelkih 2. starostnega obdobja (3 - 6 let).

Zaradi omejenega števila prostih mest v posameznih enotah vas prosimo, da poleg želene vpišete vsaj eno rezervno lokacijo. Pri tem bodite pozorni na odpiralni čas enote in na programe, ki jih v njej ponujamo!

Otrok bo vključen v

Program:

V primeru, da boste imeli v letu 2024/25 v Vrtec Trbovlje vključenega še katerega otroka izpolnite spodnje podatke (v nasprotnem primeru pustite prazno)
Podatki o starših oz. skrbnikih

MATI

Tujec:


OČE

Tujec:

*Starši ki imajo status tujca lahko sami predložijo potrdilo Ministrstva za finance - davčne uprave o tem, da je vsaj eden od staršev iz družine zavezanec za dohodnino RS.


**Zakon o vrtcih ne predvideva, da bi evidenca vpisanih otrok vsebovala podatke, po katerih vas sprašujemo, zato vam na to vprašanje, v kolikor ne želite, ni potrebno odgovoriti. To pomeni, da posledično ne boste pridobili sicer pripadajočih točk, v kolikor bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok vrtec.Kriteriji za sprejem otroka v vrtec

Št. Kriteriji Št. točk
1. Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Trbovlje
(velja tudi za enoroditeljsko družino*)
30
2. Oba starša sta zaposlena (upošteva se tudi status kmeta in rednega študenta s potrdilom) ali zaposlen starš v enoroditeljski družini 30
3. Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo 20
4. Otrok, ki v preteklem letu ni bil sprejet v vrtec 20
5. Oba starša sta zaposlena izven Trbovelj (oddaljenost nad 30km), oba pa imata stalno prebivališče na območju Trbovelj 15
6. Zaposlen eden izmed staršev 15
7. Otrok, ki je bil izpisan zaradi zdravstvenih težav (30.člen tega Pravilnika) 15
8. Eden od staršev je zaposlen izven Trbovelj (oddaljenost nad 30km), oba pa imata stalno prebivališče na območju Trbovelj 10
9. Starši z enim ali več otroki, ki že obiskujejo Vrtec Trbolje 10
10. Otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno šolo 10
11. Starši vpisujejo otroka v dnevni program 8
12. Samo eden od staršev in otrok ima stalno prebivališče na območju občine Trbovlje 5
13. Starši, ki imajo začasno prebivališče na območju občine Trbovlje - tujci 5
14. Starši, ki sočasno vpisujejo dva ali več otrok, za vsakega otroka 5

*Za enoroditeljsko družino se šteje skupnost enega od staršev z otroki: kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali je pogrešan, ali kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.Prednosti pri sprejemu otroka v vrtec


S pošiljanjem te vloge jamčimo, da so podatki resnični, in dajemo privoljenje, da lahko Vrtec Trbovlje za potrebe izvajanja svoje dejavnosti, ki se nanaša na našega otroka in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter uredbo GDPR (Uredba EU 2016/679), obdeluje osebne podatke, navedene na tej listini. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec sproti obveščali.


Po obvestilu o sprejetju, boste starši pozvani k podpisu pogodbe med Vrtcem Trbovlje in vami. Otrok bo vključen v vrtec šele po oddaji vse potrebne dokumentacije.


Morebitni izpis otroka morate urediti osebno na upravi vrtca ali po pošti na obrazcu Izpisnica.ID vloge: f3b652c308b119688c7fa6ffb11e570a
IP naslov pošiljatelja: 3.238.235.248

Datum: 23.04.2024