Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Vrtec in starši

Za uspešno vzgojo otrok je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata, zato je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje in nujno za otrokov razvoj.  Sodelovanje vrtca s starši je nujen pogoj za uspešno dopolnjevanje družinske vzgoje in doseganje vzgojno - izobraževalnih ciljev. Medsebojna podpora in zaupanje sta bistvena za napredek otroka.

Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti in različnih pristojnosti. Institucija staršem nudi storitve in ne pa posega v njihovo sfero zasebnosti. Tako mora vrtec spoštovati kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, navade in običaje otrokovih staršev, starši pa morajo upoštevati meje svojega soodločanja, ki ne smejo posegati v strokovnost institucije.

Starši imajo pravico vedeti kako se njihov otrok v vrtcu počuti, kako živi, se igra z vrstniki, se razvija in napreduje.
Temelj sodelovanja med strokovnim osebjem in starši je dobra komunikacija in medsebojno spoštovanje, sodelovanje na različnih področjih dejavnosti.

Oblike sodelovanja s starši: 
S starši sodelujemo na formalnih skupnih in skupinskih srečanjih in individualnih oblikah sodelovanja ter preko neformalnih oblik sodelovanja.

  • Strokovna srečanja: roditeljski sestanki, govorilne ure, okrogle mize, pogovori s strokovnimi in svetovalnimi delavci, predavanja, delavnice, svetovalne storitve  in drugo,
  • Prireditve in praznovanja: igralne ure, dan odprtih vrat, delavnice, priložnostna praznovanja, delovne akcije, krajši izleti, športne aktivnosti, obiski na domu in v skupini, sodelovanje pri projektih, predstavitev poklica, zaključne prireditve idr.,
  • Soodločanja o delu in življenju v vrtcu v svetu staršev in v svetu zavoda,
  • Informiranje staršev o programih, življenju in delu otrok v oddelkih in enotah ter o aktualnih vsebinah preko: publikacije, LDN oddelkov in enot, pisnih in elektronskih sporočil, z vključevanjem staršev v učno-vzgojni proces v oddelkih.