Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Kurikulum za vrtce

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki je namenjen vzgojiteljem, pomočnikom vzgojitelja, ravnateljem, svetovalnim delavcem; je dokument, ki ob rabi strokovne literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in kakovostno predšolsko vzgojo v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu, vpetost vrtca v širše okolje …

Kurikul izhaja iz petih osnovnih principov. Ti so:

-  aktivno učenje otroka,
-  zagotavljanje pozitivnih odnosov med otroki in odraslimi,
-  otroku prijazno učno okolje,
-  konsistentna dnevna rutina (ponavljanje daje  občutek varnosti),
-  timsko sodelovanje.

CILJI KURIKULA ZA VRTCE SO:

 1. bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
 2. pestrejša in raznovrstnejša ponudba na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,
 3. bolj uravnotežena ponudba različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih, ki hkrati ne onemogoča poglobljenosti na določenih področjih,
 4. večje omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
 5. oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo),
 6. večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok,
 7. dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
 8. rekonceptualizacija in reorganizacija časa v vrtcu,
 9. rekonceptualizacija in reorganizacija prostora in opreme v vrtcu,
 10. večja avtonomnost in strokovna odgovornost vrtcev in njihovih strokovnih delavcev,
 11. povečanje vloge evalvacije (kritičnega vrednotenja) pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
 12. izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.


V Vrtcu Trbovlje se na nivoju izvedbenega kurikula trudimo upoštevati vse specifičnosti otrok, staršev, našega okolja in dosežene ravni razvoja.