Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Organi vrtca

Svet zavoda Vrtca Trbovlje

Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer  pet predstavnikov  zaposlenih,  trije predstavniki staršev in trije predstavniki ustanovitelja. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Svet javnega vrtca odloča z večino glasov vseh članov.


Pristojnosti sveta

Svet javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Svet staršev Vrtca Trbovlje

Sestavlja 29 predstavnikov staršev. Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

 

Predsednica Sveta staršev Vrtca Trbovlje je ga. Simona Škoflek.