Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Organi vrtca

Svet zavoda Vrtca Trbovlje

Svet zavoda sestavlja 11 članov, in sicer  pet predstavnikov  zaposlenih,  trije predstavniki staršev in trije predstavniki ustanovitelja. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta  (pričetek mandata-oktober 2021) in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. 

Svet javnega vrtca odloča z večino glasov vseh članov.

  • Predstavniki zaposlenih: ga. Neli Mišvelj (predsednica), ga. Barbara Vodeb, ga. Marjeta Medvešek, ga. Nataša Blaj, g. Gal Kukovič.
  • Predstavniki staršev: ga. Helena Lapi, ga. Andreja Slapšak, ga. Monika Avflič.
  • Predstavniki ustanovitelja: ga. Patricija Gorenc, g. Miran Skobe in ga. Daliborka Jović.


Pristojnosti sveta

Svet javnega vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom v vrtcu in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trbovlje

Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Trbovlje
(25. točka, stran 57-67)

Poslovnik Sveta zavoda Vrtca Trbovlje

Poslovnik Sveta zavoda Vrtca Trbovlje

Svet staršev Vrtca Trbovlje

Sestavlja 29 predstavnikov staršev. Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oblikuje svet staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • voli predstavnike v svet vrtca,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

Predsednica Sveta staršev Vrtca Trbovlje je ga. Helena Lapi.