Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Svetovalna služba

V Vrtcu Trbovlje opravlja svetovalno delo Nataša Kmet, dipl. socialna delavka. Sedež ima na upravi Vrtca Trbovlje, v enoti Pikapolonica, Rudarska cesta 10a, Trbovlje. Dosegljiva je od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00 ure  po telefonu ali mailu, za osebni pogovor in svetovanje pa po vnaprejšnjem dogovoru lahko tudi izven tega časa.
T: 03 56  33 382 
E: natasa.kmet@guest.arnes.si

Pri svojem delu sodeluje s strokovnimi delavci, vodstvom, zunanjimi institucijami in starši. Skupaj z njimi soustvarja pogoje za optimalni razvoj vseh otrok, posebej še za otroke s posebnimi potrebami.

Program svetovalnega dela  je sestavni del letnega delovnega načrta vrtca, kar pomeni, da skupaj z vodstvom vrtca, vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju življenja in dela vrtca.

Njena naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomen način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela. Z vsemi akterji in sodelavci sodeluje pri ustvarjanju čim boljših pogojev za dobro počutje in optimalen razvoj otrok.

Prizadeva si, da bi odrasli otroke razumeli in jim z ustreznimi odzivi in podporo omogočali, da so le-ti lahko aktivni in samostojni ustvarjalci svojega znanja in izkušenj. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom in strokovnim delavcem in je usmerjeno predvsem v svetovanje, preventivo in strokovni razvoj

Vsi strokovni delavci si prizadevamo, da bi staršem nudili oporo in ustrezno strokovno pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo pri vzgoji  svojih otrok. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja, delavnic, predavanj in strokovnih srečanj. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami in zunanjimi sodelavci.

Kot vodja strokovnih skupin za pripravo in spremljanje izvajanja individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami, veliko časa namenja inkluziji in ustrezni integraciji teh otrok v vrtec ter spremljanju in prepoznavanju otrok, ki potrebujejo pomoč. Poglobljeno sodeluje z oddelkom s prilagojenim programom in s strokovnimi delavkami ter zunanjimi sodelavkami v oddelkih v katere so vključeni otroci s posebnimi potrebami.

Najpogostejša vprašanja, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko so:
  • vpis, vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
  • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
  • razumevanje, podpora  in pomoč otroku, staršem  pri zmanjševanju oz. odpravljanju razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk, 
  • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v oddelku,
  • pomoč otrokom s težavami in motnjami v razvoju,
  • pomoč otroku, staršem ob večjih življenjskih spremembah ali kritičnih situacijah,...
Vrtec Trbovlje v povezavi z obravnavo nasilja v družini zavezuje  Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (Ur. l. RS, št. 104/2009), ki natančno opredeljuje aktivnosti, ki jih moramo izvesti kot vzgojno-izobraževalni zavod, v primerih, ko se pojavi sum, da je bil otrok žrtev katere koli oblike nasilja v družini. Poročilo o sumu nasilja nad otrokom je vrtec dolžan posredovati pristojnemu Centru za socialno delo.

ZAKON o preprečevanju nasilja v družini (http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974)
 
P R A V I L N I K  o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode (http://www.uradni-list.si/1/content?id=95147)