Dostopnost
Temno-svetli kontrast
Svetlo-temni kontrast
Sivine
A
A
A
Velikost
Prekliči vse
Oblak

Vpis otrok

OBVESTILO za starše

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje do vstopa v osnovno šolo. Če imamo prosta mesta, vpisujemo in sprejemamo otroke v vrtec skozi vse leto. Večino novih otrok lahko sprejmemo s 1. septembrom, saj se takrat na novo oblikujejo oddelki. Informacije o morebitnih prostih mestih med letom, lahko dobite pri svetovalni delavki na upravi Vrtca Trbovlje, tel. 03 56 33 382.

VPIS OTROK NOVINCEV 

Vpis otrok v Vrtec Trbovlje za šolsko leto 2023/24
 
Redni letni vpis otrok v Vrtec Trbovlje za šolsko leto 2023/2024, bo potekal v času od 20. 2. 2023 do vključno 3. 3. 2023 med 8. in 15. uro, ter ob četrtkih med 8. in 17. uro.
 
Za vpis potrebujete vlogo, ki jo dobite na upravi Vrtca Trbovlje, si jo natisnete tukaj ali izpolnite e-prijavnico na spletni strani vrtca.
 
Izpolnjeno vlogo lahko prinesete osebno na upravo k svetovalni delavki, pošljete po navadni pošti na upravo Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10 a, 1420 Trbovlje ali na e-naslov: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si
 
Starše naprošamo, da dosledno izpolnijo vse podatke (EMŠO otroka in staršev).
Obrazec podpišeta oba starša ali zakoniti skrbnik otroka.
 
Vse informacije v zvezi z vpisom dobite pri svetovalni delavki Nataši Kmet, na tel. številki 03 56 33 382 ali 064 233 404.
 
Dnevi odprtih vrat bodo po vseh naših enotah potekali v tednu od  27. 2. do 3. 3. 2023 med 9. in 11. uro.
 
Pridružili se boste lahko različnim dejavnostim, spoznali, kako otroci ustvarjajo in pridobivajo raznovrstna  znanja in izkušnje - tako se boste morda lažje odločili za izbiro enote. Vodje enot vas bodo usmerile v ustrezne oddelke. Za obisk v vrtcu potrebujete copate.
 
 
Ravnateljica
Daša Bokal, mag. prof. inkl. ped.Otroke se sprejema na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje.

Starši lahko uveljavljate znižano plačilo vrtca, ki ga vložite najmanj 14 dni pred vključitvijo otroka v vrtec. Vloge se oddajo na krajevno pristojni Center za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko. Odločba o višini plačila vrtca velja za eno leto od dneva izdaje.Vloge za znižano plačilo vrtca se bodo obravnavale po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na podlagi enotne vloge za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Pred vključitvijo otroka v vrtec je potrebno dostaviti še potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki pa ne sme biti starejše od 1 meseca. Potrdilo dobite pri pediatru.

Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Če je vlog za sprejem več kot je prostih mest v vrtcu, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok.

Pred vključitvijo otroka v vrtec, povabimo starše na informativni sestanek in na podpis pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. 

Željo po spremembi enote za naslednje šolsko leto, lahko starši izrazijo pisno do konca februarja in vlogo oddajo strokovnima delavkama v oddelku ali jo dostavijo svetovalni delavki Vrtca Trbovlje.

Obrazec za menjavo enote

Preko izpisnice, ki jo morajo starši oddati v pisni obliki na predpisanem obrazcu, do 20. v mesecu za naslednji mesec, je mogoč tudi izpis iz vrtca. Seveda pa izpis in vpis hkrati nista možna.

Izpisnica

Vloga za spremembo programa