Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: info@vrtec.trbovlje.tv

Vrtec Trbovlje, uprava • Rudarska 10a • 1420 Trbovlje

t: 03 563 33 80 | e: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si

Vpis otrok

OBVESTILO za starše

V vrtec sprejemamo otroke od dopolnjenega enajstega meseca dalje do vstopa v osnovno šolo. Če imamo prosta mesta, vpisujemo in sprejemamo otroke v vrtec skozi vse leto. Večino novih otrok lahko sprejmemo s 1. septembrom, saj se takrat na novo oblikujejo oddelki. Informacije o morebitnih prostih mestih med letom, lahko dobite pri svetovalni delavki na upravi Vrtca Trbovlje, tel. 03 56 33 382.

VPIS OTROK NOVINCEV za naslednje šolsko leto poteka na podlagi vpisnic -  zadnji teden februarja in prvi teden marca, vsak delovni dan od 8. – 15. ure, na Upravi Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10a.  Vlogo za vpis v vrtec lahko dobite na upravi vrtca ali s klikom na spodnjo ikono, lahko pa jo pošljete tudi po pošti.

Otroke se sprejema na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje.

Vloga za sprejem v vrtec - VPISNICA 2020/21

Starši lahko uveljavljate znižano plačilo vrtca, ki ga vložite najmanj 14 dni pred vključitvijo otroka v vrtec. Vloge se oddajo na krajevno pristojni Center za socialno delo - osebno, po pošti ali elektronsko. Odločba o višini plačila vrtca velja za eno leto od dneva izdaje.Vloge za znižano plačilo vrtca se bodo obravnavale po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na podlagi enotne vloge za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.

Pred vključitvijo otroka v vrtec je potrebno dostaviti še potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki pa ne sme biti starejše od 1 meseca. Potrdilo dobite pri pediatru.


Pri sprejemu otrok v vrtec imajo prednost otroci za katere starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ter otroci s posebnimi potrebami.

Pri sprejemanju in razporejanju otrok v oddelke upoštevamo Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Če je vlog za sprejem več kot je prostih mest v vrtcu, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok.

Pred vključitvijo otroka v vrtec, povabimo starše na informativni sestanek in na podpis pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. 

Željo po spremembi enote za naslednje šolsko leto, lahko starši izrazijo pisno do konca februarja in vlogo oddajo strokovnima delavkama v oddelku ali jo dostavijo svetovalni delavki Vrtca Trbovlje.

/uploads/sprememba_enote_2020/21

Preko izpisnice, ki jo morajo starši oddati v pisni obliki na predpisanem obrazcu, do 20. v mesecu za naslednji mesec, je mogoč tudi izpis iz vrtca. Seveda pa izpis in vpis hkrati nista možna.

Izpisnica

Vloga za sprejem v dodatne dejavnosti
Priporočamo vam, da v dnevih odprtih vrat obiščete in pobliže spoznate enote našega vrtca in si pridobite še informacije, ki vas zanimajo.

Čakalni seznam otrok za šolsko leto 2019-20